Organizator:

Warunki uczestnictwa w targach

Podziel się

WARUNKI UCZESTNICTWA w targach BUDMA dla dokonujących zgłoszenia on-line

 

1.  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1.1. MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa w targach dokonane drogą elektroniczną (on-line) za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”. Czynności dokonania zgłoszenia wystawcy oraz współwystawcy są opisane w Regulaminie dla uczestników targów oraz w Regulaminie portalu „Strefa Wystawcy”.

1.2. MTP przyjmują zgłoszenie uczestnictwa w targach pod warunkiem wpłaty kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej, o której mowa w punkcie 2, a także uregulowania opłaty za zgłoszenie wystawcy, o której mowa w punkcie 3.

1.3. MTP przyjmują zgłoszenie współwystawcy pod warunkiem uregulowania opłaty za zgłoszenie współwystawcy, o której mowa w punkcie 4.

1.4. Do uregulowania kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej i opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zgłoszenie współwystawcy jest zobowiązany podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa.

2. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA, WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1 Ceny powierzchni wystawienniczej związanej z uczestnictwem w targach,  zlokalizowanej w pawilonie i / lub na terenie otwartym, uwzględniają:

  • przygotowanie powierzchni do udostępnienia wystawcy (wytyczenie stoiska, przygotowanie infrastruktury),
  • oddanie wystawcy powierzchni do używania przez okres targów oraz montażu i demontażu;
  • w przypadku powierzchni zabudowanej – dodatkowo – montaż i demontaż stoiska oraz koszty standardowej zabudowy i wyposażenia wg projektu MTP,
  • sprzątanie stoisk w czasie targów,
  • obsługę i sprzątanie toalet,
  • koszty zużycia wody,
  • obsługę organizacyjno-techniczną realizowaną przez Koordynatora Rejonu MTP, a ceny powierzchni wystawienniczej w pawilonie - także koszty:  ogrzewania / klimatyzacji, ogólnego oświetlenia pawilonu.

2.2 Przy obliczaniu opłaty za powierzchnię wystawienniczą MTP dokonują zaokrąglenia metrażu do pełnego m2  według zasad matematycznych.

2.3  KAUCJA  Z TYTUŁU UDOSTĘPNIENIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

2.3.1 Podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa i zamówienia powierzchni jest zobowiązany do wpłaty kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej. Wpłata kaucji stanowi warunek przyjęcia przez MTP zgłoszenia uczestnictwa.

2.3.2   Wysokość kaucji:

·    20% wartości brutto* zamówionej powierzchni - dla wpłat dokonanych
do 14.10.2021 r.

·    50% wartości brutto* zamówionej powierzchni - dla wpłat dokonanych
po 14.10.2021r. ale do 26.12.2021 r.

·    100% wartości brutto* zamówionej powierzchni - dla wpłat dokonanych
po 26.12.2021 r.

 

2.4 Z tytułu wpłaty kaucji nie będzie wystawiona faktura. Kaucja wpłacona przez podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa i zamówienia powierzchni zostanie w dniu wystawienia Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa zaliczona na poczet opłaty z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej.    

2.5 Wraz z Potwierdzeniem Zgłoszenia Uczestnictwa MTP wystawią fakturę potwierdzającą zaliczenie wpłaty na poczet należności z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej.

2.6 W przypadku wpłaty w wysokości mniejszej niż 100% wartości brutto* zamówionej powierzchni, MTP wystawią dokument pro forma wskazujący pozostałą do zapłaty  część należności, którą należy uregulować w terminie wskazanym w dokumencie pro forma. Dokonana wpłata zostanie zafakturowana przez MTP zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2.7 Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP:

a)  w dniu roboczym poprzedzającym datę wystawienia faktury albo dokumentu pro forma – jeżeli należność na poczet opłaty z tytułu udostępnienia powierzchni
wystawienniczej wpłynęła na rachunek bankowy MTP przed terminem zgłoszeń uczestnictwa;

b) w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin nadsyłania zgłoszeń – jeżeli należność na poczet opłaty z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej
wpłynęła na rachunek bankowy MTP w dniu ustalonym jako termin zgłoszeń uczestnictwa lub po tym terminie.

 

3.   OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WYSTAWCY

3.1. Opłata za zgłoszenie obejmuje koszty manipulacyjne związane z przygotowaniem przez MTP dokumentacji związanej z zawarciem umowy uczestnictwa w targach i udostępnieniem powierzchni wystawienniczej oraz pakiet świadczeń, do wyboru:
pakiet STANDARD lub pakiet PREMIUM

3.2. Wysokość opłaty za zgłoszenie (do zadeklarowania przy dokonywaniu zgłoszenia uczestnictwa on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”):

a)    opłata za zgłoszenie wystawcy STANDARD  – wynosi 1 435 PLN netto**,

b)    opłata za zgłoszenie wystawcy PREMIUM  – wynosi 2 165 PLN netto**.

3.3. Świadczenia dla wystawcy, wchodzące w zakres pakietów STANDARD i PREMIUM, są szczegółowo określone w opisie usługi opłata za zgłoszenie wystawcy na portalu ”Strefa Wystawcy”.

3.4. Podmiot zgłaszający uczestnictwo jest zobowiązany do dokonania opłaty za zgłoszenie wystawcy w pełnej wysokości (100% wartości brutto*), równolegle ze zgłoszeniem uczestnictwa i z wpłatą kaucji, o której mowa w punkcie 2.

3.5. Dokonanie opłaty zostanie potwierdzone przez MTP wystawieniem faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.6. Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu opłaty za zgłoszenie wystawcy są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR analogicznie do zasad wskazanych w pkt 2.7.

3.7. W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa, wpłacona opłata za zgłoszenie wystawcy nie podlega zwrotowi.

 

4.   OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY

4.1 Opłata za zgłoszenie współwystawcy obejmuje pakiet dodatkowych świadczeń, do wyboru: pakiet STANDARD lub pakiet PREMIUM.

4.2. Wysokość opłaty za zgłoszenie współwystawcy (do zadeklarowania przy dokonywaniu zgłoszenia on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”):

a)    opłata za zgłoszenie współwystawcy STANDARD  – wynosi 734 PLN netto**,

b)    opłata za zgłoszenie współwystawcy PREMIUM  – wynosi 1 610 PLN netto**.

4.3. Świadczenia dla współwystawcy, wchodzące w zakres pakietów STANDARD i PREMIUM, są szczegółowo określone w opisie usługi opłata za zgłoszenie współwystawcy na portalu „Strefa Wystawcy”.

4.4. Opłata za zgłoszenie współwystawcy zostanie zafakturowana przez MTP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłata powinna być dokonana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub 5 dni od dnia otrzymania faktury.

4.5. Opłata za zgłoszenie współwystawcy dokonana przez kontrahenta zagranicznego zostanie przez MTP zafakturowana według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów. 

 

5.   ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA POZOSTAŁE USŁUGI TARGOWE

5.1 MTP przyjmują zamówienia usług targowych dokonane drogą elektroniczną (on-line) za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”. Czynności dokonania zamówień usług są opisane w Regulaminie dla uczestników targów oraz w Regulaminie portalu „Strefa Wystawcy”.

5.2  Warunki płatności za usługę budowy i wyposażenia stoiska są uregulowane w odrębnej umowie.

5.3 Należności z tytułu zamówienia pozostałych usług targowych (ogłoszenie reklamowe w katalogu, konstrukcja reklamowa, dodatkowe zaproszenia i karty wystawcy, przyłącza elektryczne i wodociągowe, wypożyczenie mebli i innych rekwizytów, zamówienie  personelu pomocniczego itp.) zostaną zafakturowane przez MTP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należności powinny być uregulowane w terminie wskazanym na fakturze.

5.4  Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu zamówienia przez nich pozostałych usług targowych są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów.

 

6.    OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE SIECI ENERGETYCZNEJ

6.1. Zamawiający przyłącza elektryczne są zobowiązani do dokonania opłaty za użytkowanie sieci energetycznej MTP, której wysokość jest uzależniona od mocy przyłącza elektrycznego:

Moc przyłącza

Opłata netto** [w PLN]

3 kW (1x16A)

187

9 kW (3x16A)

563

14 kW (3x25A)

805

18 kW (3x32A)

1079

36 kW (3x63A)

2155

50 kW (3x80A)

2950

70 kW (3x125A)

4310

2,3 kW (1x10A) 24 h

171

9 kW (3x16A) 24 h

691

6.2. Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu opłaty za użytkowanie sieci energetycznej są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów.

 

6.3. Opłata za użytkowanie sieci energetycznej zostanie zafakturowana przez MTP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należności powinny być uregulowane w terminie wskazanym na fakturze. 

 

7.    OPŁATA Z TYTUŁU WYWOZU ODPADÓW

7.1 Z tytułu wywozu odpadów MTP pobierają od wykonawców stoisk opłatę, której wysokość jest uzależniona od wielkości powierzchni udostępnionej wystawcy:

Powierzchnia udostępniona wystawcy 

Opłata netto** [w PLN] 

do 150 m2 

31 PLN netto za każdy m2 powierzchni udostępnionej wystawcy

powyżej 150 m2

4 660 PLN / ryczałt

7.2  Opłata z tytułu wywozu odpadów zostanie zafakturowana przez MTP zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Należności powinny być uregulowane w terminie wskazanym na fakturze.

7.3  Rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami z tytułu opłaty za wywóz odpadów są dokonywane przez MTP według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie targów.

8.   NALEŻNOŚCI A KOSZTY BANKOWE

8.1 Wszelkie należności z tytułu uczestnictwa w targach (opłata za zgłoszenie wystawcy, opłata za zgłoszenie współwystawcy), zamówienia powierzchni i innych usług targowych powinny być regulowane jako wolne od opłat bankowych.

8.2 Wszelkie wpłaty z tytułu uczestnictwa w targach należy dokonywać na rachunek bankowy MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60–734 Poznań, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/Poznań nr konta: 38 102040270000110204242962

* wartość (cena) brutto uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami             

 ** opłata (cena) netto nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT)

„Regulamin dla uczestników targów” oraz Regulamin portalu „Strefa Wystawcy” są dostępne na stronie internetowej www.budma.pl