Regulamin Konkursu Szkice Architektoniczne

Regulamin konkursu „Szkice architektoniczne. Człowiek w przestrzeni.”

dla studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Szkice architektoniczne”, pod hasłem „Człowiek w przestrzeni”, zwanego dalej KONKURSEM oraz fundatorem nagród są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60 – 734 Poznań, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, NIP 7770000488, o kapitale zakładowym w wysokości 42 310 200,00 PLN, zwane dalej ORGANIZATOREM.

2. Partnerem KONKURSU jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej PARTNEREM, która zapewnia obsługę merytoryczną KONKURSU i profesjonalne jury.

3. Zgłoszenie do KONKURSU polega na złożeniu pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia w siedzibie ORGANIZATORA, mieszczącej się przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań albo jej przesłaniu na adres korespondencyjny ORGANIZATORA: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań, z dopiskiem „Konkurs Szkice architektoniczne”.

4. Prace do KONKURSU należy składać w okresie: od 8 listopada 2017 roku, godz. 9.00 do 29 grudnia 2017 roku, godz. 16.00.

5. Rozstrzygnięcie KONKURSU i wręczenie nagród odbędzie się 1 lutego 2018r, podczas organizowanych przez ORGANIZATORA Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA (30.01-2.02.2018r.) w Poznaniu, zwanych dalej targami BUDMA 2018. Podczas targów BUDMA 2018 zorganizowana zostanie wystawa najlepszych prac konkursowych oraz ich pokaz na specjalnym ekranie na Scenie INSPIRACJE.

6. Zgłoszenie do KONKURSU oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny.

8. Informacje o KONKURSIE są dostępne na stronach internetowych ORGANIZATORA (www.budma.pl) i PARTNERA (www.izbaarchitektow.pl). Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z KONKURSEM mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych wymienionych w ust.8 oraz w siedzibach ORGANIZATORA i PARTNERA.

§ 2

CEL I TEMAT KONKURSU

Celem Konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych, posługujących się techniką tradycyjną. Szkice architektoniczne mają dotyczyć tematu „Człowiek w przestrzeni”.

ORGANIZATOR i PARTNER oczekują od uczestników KONKURSU, spontanicznego, intuicyjnego zapisu ich własnych emocji, w formie artystycznej wypowiedzi wysmakowanej formalnie, precyzyjnej, wystudiowanej, wykorzystującej cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu.

§ 3

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie spośród prac konkursowych, zgłoszonych przez Uczestników, rysunku najlepszego pod względem warsztatowym, wizualnym oraz estetycznym, wykonanego techniką tradycyjną (ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką).

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w formie rysunku odręcznego prezentującego wpływ wybranych materiałów na jakość, wygląd i charakter architektury. Obowiązujący format pracy - arkusz A2.

3. Sposób zgłaszania prac konkursowych jest określony w § 5.

4. Praca konkursowa:

a. musi być przedstawiona w oryginale;

b. musi zawierać treści bezpośrednio związane z tematem KONKURSU;

c. nie może zawierać treści wulgarnych oraz niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

d. powinna stanowić przejaw autorskiej twórczości Uczestnika;

e. nie może zawierać treści reklamowych, znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń dotyczących jakichkolwiek podmiotów

f. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych;

5. Przesłanie pracy konkursowej niezgodnie z wymaganiami Regulaminu może skutkować nie przyjęciem pracy do KONKURSU (wraz odpowiedzialnością opisaną w § 13 ust. 4).

.§ 4

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami KONKURSU mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące studentami uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, nadających tytuł magistra inżyniera architekta. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa przez ORGANIZATORA.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a. pracownicy ani osoby reprezentujące ORGANIZATORA, PARTNERA oraz inne podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach handlowych;

b. osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie KONKURSU – niezależnie od podstawy prawnej tego stosunku;

c. członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w punktach a. i b., przez których rozumie się w szczególności ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, przyrodnie rodzeństwo, oraz ich zstępnych, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

3. ORGANIZATOR (na etapie przyjmowania zgłoszeń do KONKURSU) jest uprawniony do weryfikacji informacji określonych w ust.1. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU/ zostaną wykluczone z KONKURSU .

4. Uczestnik KONKURSU jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnictwa w KONKURSIE, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 5

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Aby wziąć udział w KONKURSIE pracę konkursową należy złożyć w siedzibie ORGANIZATORA lub przesłać na jego adres korespondencyjny, wskazany w § 1 ust.3, z dopiskiem „Konkurs Szkice architektoniczne” w okresie od 8 listopada 2017 roku, do 29 grudnia 2017 roku.

2. Wraz z pracą konkursową Osoba zgłaszająca się do KONKURSU powinna przesłać formularz zgłoszenia z następującymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania, a także nazwa uczelni, której jest studentem i nazwą kierunku studiów.

Pobierz formularz kontaktowy >>>

3. O zachowaniu terminu zgłoszenia do KONKURSU, o którym mowa w powyższym ust.1, decyduje data złożenia/wpływu pracy konkursowej do ORGANIZATORA. Osoby, których prace konkursowe wpłyną do ORGANIZATORA przed lub po terminie zgłoszeń określonym w ust. 1, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU.

4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

5. Po złożeniu/przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

6. O wpłynięciu pracy konkursowej do ORGANIZATORA Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu 14 dni od zgłoszenia pracy do KONKURSU na podany przez Uczestnika adres e-mail.

7. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia pracy konkursowej przez ORGANIZATORA, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tego statusu w wyniku weryfikacji, o której mowa w poniższym ust. 8.

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych i innych informacji, o których mowa w ust.1 oraz spełnienia przez zgłaszającego uczestnictwo warunków udziału w KONKURSIE, o których mowa w § 4 ust.1 i ust.2. W tym celu ORGANIZATOR może zażądać od Uczestnika KONKURSU okazania dokumentów potwierdzających tożsamość i zamieszkanie w Rzeczpospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dowód tożsamości) oraz bycie studentem uczelni kształcącej na kierunku architektonicznym (ważna legitymacja studencka lub zaświadczenie z uczelni). Odmowa przedłożenia do wglądu wyżej wymienionych dokumentów albo posługiwanie się przez Uczestnika nieprawdziwymi danymi osobowymi lub innymi informacjami, wyklucza go z udziału w KONKURSIE.

§ 6

JURY KONKURSU, KRYTERIA OCENY

1. Wszystkie prace konkursowe, co do których nie zostaną ujawnione do dnia zakończenia KONKURSU żadne nieprawidłowości dotyczące samych prac (co do których wymogi są określone w § 3 ust. 1 - 4) albo osób je zgłaszających (co do których wymagania są określone w § 4 ust.1- 2) oraz w § 5 ust.1,4-5 i 8), zostaną dopuszczone do oceny przez Jury KONKURSU.

2. Jury KONKURSU składa się z wybranych przez ORGANIZATORA i PARTNERA osób, głównie spośród architektów IARP oraz artystów plastyków.

3. Jury KONKURSU dokona wyboru przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia.

4. Jurorzy otrzymają do wglądu prace konkursowe zakwalifikowane do KONKURSU podczas specjalnego posiedzenia jury, które odbędzie się w siedzibie ORGANIZATORA KONKURSU.

5. Jury KONKURSU podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień po obejrzeniu oryginałów prac konkursowych.

6. Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o: walory wizualne i estetyczne oraz nowatorstwo i wrażliwość wykonanej pracy konkursowej, będącej artystyczną wypowiedzią wysmakowaną formalnie, precyzyjną, wystudiowaną, wykorzystującą cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu.

7. Jury po przeanalizowaniu wszystkich zakwalifikowanych prac konkursowych;

a. wybierze 10 prac nominowanych do KONKURSU, które zostaną włączone do Wystawy pokonkursowej;

b. spośród 10 prac nominowanych wybierze 3 i przyzna ich autorom 1, 2 i 3 miejsca
w KONKURSIE.

8. Ponadto, w terminie od 11 - 25 stycznia 2018 roku zostanie przeprowadzone głosowanie internetowe za pośrednictwem strony internetowej www.budma.pl. Spośród 10 prac nominowanych w KONKURSIE użytkownicy Internetu będą mogli wskazać ich zdaniem najlepszą. Praca, która zdobędzie największą liczbę głosów, wygra nagrodę specjalną, tzw. Nagrodę Publiczności.

9. Głosowanie internetowe dopuszcza możliwość oddania jednego głosu dziennie z jednego adresu IP.

§ 7

NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrody w KONKURSIE:

a. za zajęcie 1 miejsca – 5000 złotych;

b. za zajęcie 2 miejsca - 3000 złotych;

c. za zajęcie 3 miejsca – 1000 złotych.

2. Nagrody, o których mowa w ust.1. zostaną wypłacone przez ORGANIZATORA przelewem na rachunki bankowe wskazane przez zdobywców 1, 2 i 3 miejsca w KONKURSIE zgodnie z § 8 ust.7.

3. Wyróżnienia (dyplomy)zostaną przyznane 10 Uczestnikom nominowanym w KONKURSIE.

4. Nagrody i wyróżnienia zostaną potwierdzone listami gratulacyjnymi z podpisami Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

5. Nagrodą publiczności w KONKURSIE jest statuetka „Szkice architektoniczne - nagroda publiczności”.

§ 8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Lista 10 prac nominowanych w KONKURSIE ukaże się 10 stycznia 2018 roku na stronie internetowej ORGANIZATORA KONKURSU (www.budma.pl).

2. Uroczystość ogłoszenia wyników KONKURSU oraz wręczenia nagród i dyplomów nastąpi podczas BUDMY 2018, w dniu 1 lutego 2018 roku na terenie ORGANIZATORA w Poznaniu.

3. Uczestnicy KONKURSU zostaną zawiadomieni przez ORGANIZATORA o uroczystości, o której mowa w ust. 1, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż na tydzień przed terminem organizacji uroczystości (na adres podany w zgłoszeniu do KONKURSU). ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli ze względu na niepoprawność wskazanych przez Uczestnika danych kontaktowych tj. adresu e-mail, a także za przypadki, w których usługa poczty elektronicznej nie działa prawidłowo uniemożliwiając zaproszenie Uczestnika Konkursu na galę wręczenia nagród.

4. Informacja o laureatach KONKURSU (nagrodzonych i wyróżnionych) zostanie udostępniona na stronach internetowych ORGANIZATORA oraz PARTNERA po ogłoszeniu wyników zakończeniu uroczystości wręczenia nagród, o której mowa w ust. 1.

5. O wynikach KONKURSU zostanie poinformowana prasa, radio i telewizja oraz czasopisma profesjonalne.

6. Po ogłoszeniu wyników KONKURSU, zdobywcy miejsc 1-3 są zobowiązani do kontaktu z ORGANIZATOREM w celu wskazania numeru rachunku bankowego, na jaki nagroda pieniężna ma być wypłacona. Przelew nagrody pieniężnej na numer rachunku bankowego zwycięzcy KONKURSU zostanie wykonany przez ORGANIZATORA w terminie 30 dni od dnia podania numeru rachunku bankowego przez Uczestnika.

7. Potwierdzeniem odbioru nagrody jest dokument potwierdzający otrzymanie przelewu bankowego od ORGANIZATORA przekazany drogą elektroniczną na adres violetta.pastwaat mtp.pl lub drogą pocztową na adres ORGANIZATORA , wskazany w § 1 ust. 3.

8. Nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o należny podatek dochodowy przed ich wypłaceniem zwycięzcom KONKURSU.

9. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez zwycięzcę KONKURSU prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji ORGANIZATORA.

10. Prawa do uczestnictwa w KONKURSIE, jak również prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.

11. Nagroda publiczności zostanie przekazana laureatowi KONKURSU na uroczystej gali wręczenia nagród.

12. W razie braku możliwości odebrania nagrody publiczności osobiście przez Laureata, na gali wręczenia nagród, w ciągu kolejnych siedmiu dni roboczych nagroda zostanie wysłana na adres zamieszkania wskazany przez niego w formularzu zgłoszenia.

§ 9

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu KONKURSU mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym, na adres korespondencyjny ORGANIZATORA (Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 61-734 Poznań) w okresie od dnia ogłoszenia wyników KONKURSU, tj. 1 lutego 2018 r., do dnia 26 lutego 2018 r.O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez ORGANIZATORA w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, z uwzględnieniem opinii Jury KONKURSU.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10

NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU

1. Naruszenie Regulaminu KONKURSU może uniemożliwić Uczestnikowi dalszy udział w KONKURSIE. Decyzję w tej sprawie może podjąć ORGANIZATOR.

2. Za naruszenie Regulaminu uważa się w:

a. podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych i inne naruszenie w § 4 ust.1-2 oraz § 5 ust.1, 4-5 i 8;

b. zgłoszenie do KONKURSU pracy naruszającej § 3 ust. 4;

c. próbę sprzecznego z przepisami prawa wpłynięcia na przebieg KONKURSU – w szczególności poprzez groźby, oszustwa i wymuszenia.

3. Decyzja o wykluczeniu z KONKURSU zostanie przekazana Uczestnikom na ich adresy e-mail. Decyzja ORGANIZATORA wydana z własnej inicjatywy lub pod wpływem opinii PARTNERA (na etapie dokonywania oceny prac przez Jury) jest wiążąca i ostateczna.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ORGANIZATOR jest administratorem danych osobowych uczestników KONKURSU. ORGANIZATOR powierzy PARTNEROWI przetwarzanie danych osobowych uczestników KONKURSU w celu dokonania oceny przez Jury KONKURSU.

2. Dane uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA i PARTNERA zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane w celu realizacji KONKURSU (weryfikacji autorstwa prac konkursowych, ogłoszenia wyników Konkursu, wręczenia nagród, ewentualnego postępowania reklamacyjnego) oraz wystawy najlepszych prac konkursowych, o której mowa w § 1 ust. 5, a także w celu promocji KONKURSU w materiałach prasowych oraz reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych oraz elektronicznych.

4. PARTNER i ORGANIZATOR zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem w Konkursie i utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, a także danych osobowych, do których miały wgląd (bez utrwalenia)
w czasie Konkursu.

§ 12

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy konkursowej i że nie naruszają w żaden sposób praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich.

2. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, na jakie narażony zostanie ORGANIZATOR w związku z roszczeniami osób trzecich o naruszenie ich praw autorskich w związku ze zgłoszeniem prac do KONKURSU.

3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, licencji na wykorzystanie utworów zawartych w zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej w celu promocji KONKURSU na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie - dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem w ramach prasy, ulotek, opakowań, plakatów, reklam, bilbordów; wprowadzanie i powielanie w pamięci komputera; rozpowszechnianie za pośrednictwem radia, wystawienia, prezentowania, odczytywania oraz innych działań i materiałów promocyjnych ORGANIZATORA, w tym Internetu, a także rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlenie.

§ 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialności za wypłatę nagród, o których mowa w § 7 ust. 1;

2. ORGANIZATOR i PARTNER ponoszą odpowiedzialność za poszanowanie autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestników konkursu, przysługujących im do prac konkursowych.

3.ORGANIZATOR ani PARTNER nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie w związku z działaniami Uczestników KONKURSU. ORGANIZATOR zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie informacje o naruszeniach praw osób trzecich, jakie zostaną mu przedstawione.

4. Uczestnik KONKURSU ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą oświadczenie określone w § 12 ust. 1.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z ORGANIZATOREM konkursu we wszelkich kwestiach z nim związanych jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub drogi elektronicznej z pracownikami reprezentującymi ORGANIZATORA i PARTNERA: Violetta Pastwa, tel. 61 869 26 87, e-mail: violetta.pastwaat mtp.pl, reprezentująca ORGANIZATORAoraz Michał Hasik, kom. 535 999 689, e-mail: m.hasik@projektkomunikacja.pl, reprezentujący PARTNERA.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zarówno Uczestnicy KONKURSU, jak i ORGANIZATOR będą dążyć do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów powstałych w związku z KONKURSEM w sposób ugodowy, na drodze negocjacji lub polubowny. Wszelkie spory dotyczące Konkursu niedające się rozstrzygnąć ugodowo lub polubownie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact